ในกรณีที่ท่านติดต่อมายังบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ในระหว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางสื่อ Social Media ต่างๆ ได้แก่ Live Chat Line Official Account, Chat Google Business Profile หรือ Chat Facebook Fanpage ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารและการสนทนา

นอกจากนี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม อาจรวมถึงการใช้ Cookies ประเภทต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท (เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลหรือการจัดการข้อร้องเรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)

2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

3. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่การให้บริการแก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ที่บริษัทได้ให้แก่ท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน หรือให้แก่บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยหรือข้อมูลการติดต่อสอบถามที่ท่านมีโดยตรง โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ท่านอาจส่งต่อเปิดเผย โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ ตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่ : เบอร์ 064-248-9291 หรือ อีเมล: : dpo-jas@jasasset.co.th