ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างองค์กรของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้