บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี โดยธุรกิจของบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2543

จากการเป็นหน่วยงานหนึ่งใน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ซึ่งในขณะนั้นเจมาร์ทได้ขยายธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าโดยเริ่มเช่าพื้นที่ในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีในศูนย์การค้าบิ๊กซี จังหวัดนครปฐม เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ “IT Junction” เพื่อนำมาจัดสรรให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าดังกล่าวได้ขยายตัวและเติบโตจนเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2555 และปี 2558 บริษัทได้ ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชนและศูนย์การค้าชุมชน ตามลำดับ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบคือ

01
IT Junction
02
J Market
03
The Jas
04
Newera Condominium
05
Senera Senior Wellness
06
Jas Property
07
Supportive and Other Businesses
จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่า
+14 ปี
และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด(มหาชน) และมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนยืการค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทางธุรกิจ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสานักงานใหญ่:

เลขที่ 87 อาคาร เดอะแจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-0121277
เว็บไซต์: www.jasasset.co.th

เลขทะเบียนบริษัท: 0107557000136

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน: 1,920,619,319 บาท

ทุนชำระแล้ว: 1,460,730,937 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น: 1 บาท

ผู้สอบบัญชี

บริษัท: สำนักงาน อีวาย จำกัด

  • นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
  • นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
  • นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ
  • นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
  • นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
  • นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่ :

193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร: 0-2264-0779-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ซีเอ็มที คอนซัลติ้ง จำกัด

75 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 08-1836-7236