13 มิถุนายน 2567
การเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3,J-W4 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 มิถุนายน 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 ครั้งสุดท้าย (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
14 พฤษภาคม 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ J-W2
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2567
การนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ J-W2 (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
17 เมษายน 2567
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ J-W2
อ่านเพิ่มเติม
11 เมษายน 2567
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ J-W2 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม