07 มีนาคม 2566
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ "J-W3" # การใช้สิทธิครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ "J-W2" # การใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 กุมภาพันธ์ 2566
การให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2566
การให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
29 ธันวาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 และ J-W3 (F53-5) เดือน ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2565
การเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแบบเปิด (Community Mall)
อ่านเพิ่มเติม