แจ้งกาหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ “J-W2” (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ “J-W4” # การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ “J-W3” # การใช้สิทธิครั้งที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ “J-W4” # การใช้สิทธิครั้งที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2567
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ “J-W3” # การใช้สิทธิครั้งที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2567
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ “J-W2” # การใช้สิทธิ ครั้งที่ 7 ประจำเดือน มีนาคม 2567
การแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“J-W4”)