ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาสที่ 6M/2565

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
  2563 2564 ไตรมาส 1/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,237.62 3,794.58 3,846.08
หนี้สินรวม 1,899.82 2,052.69 2,076.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,337.79 1,741.89 1,769.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 793.81 929.07 929.07
รายได้รวม 523.64 434.77 135.62
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -97.28 65.59 -24.58
กำไรสุทธิ 56.44 161.44 12.63
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.18 0.01