ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1/2567

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
  2564 2566 Q1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,696.42 5,923.04 6,164.90
หนี้สินรวม 1,942.99 3,008.23 2,541.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,753.43 2,914.81 3,623.13
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,140.39 1,140.39 1,460.73
รายได้รวม 558.05 582.35 145.35
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 134.85 216.10 -3.28
กำไรสุทธิ 202.34 192.60 6.06
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.17 0.00