บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ของบริษัทหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล อัตราจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
09/02/2567 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/2566 - 31/12/2566
07/02/2566 11/04/2566 02/05/2566 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/2565 - 31/12/2565
23/02/2565 20/04/2565 05/05/2565 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/2564 - 31/12/2564
23/02/2564 20/04/2564 07/05/2564 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/2563 - 31/12/2563
25/02/2563 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/2562 - 31/12/2562
25/02/2562 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/2561 - 31/12/2561
22/02/2561 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/2560 - 31/12/2560
16/02/2560 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/2559 - 31/12/2559
16/02/2559 12/04/2559 06/05/2559 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/2558 - 31/12/2558