IT Junction

ศูนย์มือถือครบวงจร

บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีภายในศูนย์การค้าหรือพื้นที่ ขายสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ บิ๊กซีและภายในโครงการ Community mall ของบริษัทเอง เพื่อจัดสรรให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการเช่าพื้นที่บางส่วนกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงตกแต่งก่อนจัดสรรให้เช่าต่อกับลูกค้ารายย่อย พร้อมทั้งดูแล บริหาร จัดการพื้นที่ดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อจัดเป็นศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ IT Junction

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงการบริหารพื้นที่ในรูปแบบ IT Junction
  สาขา
พื้นที่ให้เช่ารวม ตร.ม.
Good Life … Start with comfort zone in Everyday Lifestyle

บริหารพื้นที่เช่าในรูปแบบศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์


IT Junction ศูนย์มือถือครบวงจร ใน Big C และศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) มากกว่า 20 ปี

ดำเนินงานบริหารพื้นที่เช่า และให้เช่าพื้นที่ร้านค้าประเภทมือถือ อุปรณ์มือถือ และไอที ภายในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ ปัจจุบัน IT Junction มีจำนวน 27 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ขนาดพื้นที่ทั้งหมด มากกว่า 4,200 ตารางเมตร และมีร้านค้ามากกว่า 480 ราย ทั่วประเทศ นอกจากนี้ IT Junction ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อทิเช่น Jaymart, Singer, AIS, Vivo, Samsung เป็นต้น ร่วมกันสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่ร้านค้าใน IT Junction ทุกสาขา เพื่อให้เป็นศูนย์มือถือครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศ