เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 ที่ผ่านมาถือว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจท่ามกลางวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 ได้ดีโดยการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถมีกำไรสุทธิเท่ากับ 56.4 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ค้าปลีกโดยมีธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าให้กับผู้ค้ารายย่อยที่ขายมือถือ และอุปกรณ์เสริม และพัฒนาศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)

ซึ่งในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การล็อคดาวน์ของภาครัฐ อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารจัดการทางด้านต้นทุน การปรับลดจำนวนสาขาที่ไม่ได้ทำกำไร และการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก และยังทำให้ธุรกิจมีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา แม้รายได้ค่าเช่าและบริการ ปี 2564 จะลดลง จากที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากบริษัทมีรายได้ค่าเช่าที่ลดลงจากการทยอยปิดสาขา IT Junction ที่มีผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่บริษัทได้เร่งเพิ่มรายได้ค่าเช่า โดยการเปิด ศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) เพิ่มเติม โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีทำเลใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรีซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจากการขายห้องชุด คอมโดมิเนียม โครงการนิวเอร่า อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปี 2564 นี้ ถือว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ค่อนข้างท้าทายกับการบริหารงานของบริษัท ด้วยปัจจัยนี้ ทำให้บริษัทต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ปี 2564 บริษัทมีปัจจัยที่จะมีกระทบต่อการดำเนินงานในเชิงบวก คือ

บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ “The Jas Green Village คู้บอน” ซึ่งมีทำเลที่ตั้ง ถนนคู้บอน เขตรามอินทรา

ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันต่อทุกท่านว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างมืออำชีพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป


นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ