ปี 2567
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2567
เอกสารนำเสนอ
Jaymart Group Analyst and Investor Meeting