ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27/02/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 22/02/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน