นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

คู่มือจรรยาบรรณ

ประมวลจริยธรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสอดคล้องกับหลักการสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร อันส่งผลให้บริษัทเกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตามประมวลจริยธรรมนี้จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของเจเอเอส แอสเซ็ท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี (IT Junction) การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (The Jas) และการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน (J Market) ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ตลอดจนพัฒนากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตำมที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบครอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Anti-Corruption Policy) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้กับกลุ่มบริษัทด้วย