02 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (เดือนธันวาคม 2565) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (เดือนธันวาคม 2565) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (เดือนธันวาคม 2565)
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (ธันวาคม 2565)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤศจิกายน 2565
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W3 ครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2565 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 ครั้งที่ 1 เดือน กันยายน 2565 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม