20 มิถุนายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : J-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : J-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2565
สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (J-W3)
อ่านเพิ่มเติม
20 มิถุนายน 2565
สรุปข้อสนเทศใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท ครั้งที่ 2 (J-W2)
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 (F53-5) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (F53-5) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ J-W1
อ่านเพิ่มเติม