07 พฤศจิกายน 2566
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้อหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 และ J-W3 (F53-5) เดือน กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
01 กันยายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (เดือนกันยายน 2566)
อ่านเพิ่มเติม
01 กันยายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (เดือน กันยายน 2566)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 และ J-W3 (F53-5) เดือน มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม