28 ธันวาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ J-W2 และ J-W3 (F53-5) เดือน ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
26 ธันวาคม 2566
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2566
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
19 ธันวาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 การกำหนดราคาเสนอขายและวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
18 ธันวาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 การกำหนดราคาเสนอขายและวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่มเติม Template)
อ่านเพิ่มเติม
18 ธันวาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W3 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566)
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ J-W2 (ประจำเดือน ธันวาคม 2566)
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤศจิกายน 2566
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2567 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม