09 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
09 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
06 กุมภาพันธ์ 2567
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
06 กุมภาพันธ์ 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม
02 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
02 กุมภาพันธ์ 2567
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2567
เผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
04 มกราคม 2567
การไม่ปรับสิทธิของ J-W3
อ่านเพิ่มเติม
04 มกราคม 2567
การไม่ปรับสิทธิของ J-W2
อ่านเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2566
การนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม